Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

TÂM TỊNH THÌ CÕI TỊNH(ST)

Hạo Nhiên

Có m
t v nam cư sĩ mi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Pht. Mt hôm, khi đem hoa đến đin Pht, cht gp Thin sư Vô Đc t pháp đường đi ra. Thin sư hoan h nói:

- Lành thay! Lành thay! M
i ngày anh đu đem hương hoa chí thành dâng cúng Pht, theo kinh nói, thường dùng hương hoa cúng dường, đi sau s được phước báo thân tướng trang nghiêm!

C
ư sĩ nghe nói, vui v đáp:

- Đó là b
n phn con phi làm! Mi ngày khi đến chùa l Pht thì tâm con mát m, ging như được ty ra nhưng khi v đến nhà thì li phin mun. Bà ni tr thường phin hà n náo như cái ch, con làm sao gi gìn tâm mình cho thanh tnh thun khiết?

Thi
n sư Vô Đc hi:

- Ông th
ường dùng hoa tươi cúng Pht, hn có ít nhiu kiến thc v cm hoa, bây gi tôi hi ông, làm cách nào đ gi cho hoa được tươi lâu, tt đp?

C
ư sĩ đáp:

- Mu
n gi gìn hoa được tươi lâu, mi ngày phi thay nước, và khi thay nước nên ct b mt phn dưới cành hoa đi, vì phn cành nm trong nước d b thi ra. Khi cành thi ra thì khó hp thu nước, làm cho hoa mau héo tàn.

Thi
n sư Vô Đc nói:

- Gi
gìn cái tâm thanh tnh thun khiết cũng ging như thế. Hoàn cnh sinh hot ca chúng ta ging như nước trong bình, còn chúng ta là hoa. Ch có thường xuyên lc sch thân tâm, sa đi tính tình và luôn luôn sám hi, sa đi khuyết đim mi có th to nên s tươi mát, an nhiên.

Nghe xong, c
ư sĩ hoan h làm l cm t:

- Cám
ơn thin sư khai th cho con! Hy vng sau này có cơ hi, con s thân cn thin sư, trong t vin làm thin gi, an hưởng chuông sm mõ chiu, yên tâm tĩnh trí trong tiếng k li kinh.

Thi
n sư Vô Đc nói:

- Đâu c
n đi cơ hi đến trong t vin, ông hít vô th ra đó là kinh k, mch đp đó là chuông mõ, thân th là chùa chin, hai tai là tnh giác thì đâu cũng yên tĩnh.

(Theo Tinh Vân Thi
n Thoi)

2 nhận xét: